Koliko je važno pravilno vežbanje i zašto vam je trener potreban?

Pravilno vežbanje je jedna od najvažnijih intervencija koja se odnosi se na to, kako se vežba izvodi.

Lični trener mora biti u stanju da interveniše kako bi omogućio klijentu pravilno vežbanje. To znači da demonstrira sigurnu i efikasnu tehniku vežbanja. Intervencije uključuju dobru obuku, demonstraciju i objašnjenje kritičnih komponenti svake vežbe. Potrebno je imati veštinu u identifikaciji klijentovih grešaka u izvršenju, ispravljanju tih grešaka u izvršavanju i prilagođavanju vežbi kada je to potrebno.

Dobra instrukcija je obično kratka komunikacija u kojoj se lični trener fokusira na najvažnije aspekte vežbe. Ovo će omogućiti da klijent može započeti vežbu bez ozbiljnih grešaka, posebno onih koje bi mogle ugroziti njihovu sigurnost. Ovo uključuje demonstraciju vežbe od strane osobnog trenera tako da klijent ima vizualnu sliku onoga što je predviđeno za rad.

 

Sadržaj (informacije) instrukcije i način na koji se to kaže može se praktikovati tako da lični trener dođe do sigurnog, iskusnog i stručnog znanja i efektivno prenese poruku.

Lični trener mora biti u stanju da identifikuje i ispravi bilo koju grešku u izvršenju vežbe, loše držanje ili greške koje klijent može ostvariti kada se pojave. Oba kapaciteta su ključna. Prepoznavanje grešaka je verovatno najteža veština, posebno za početnike lične trenere, ali sa iskustvom postaje lakše. Ispravno ispravljanje grešaka, davanje odgovarajućih povratnih informacija i korišćenje ispravnih tehnika korekcije za rešavanje problema su takođe veoma važni.

Ponekad da bi vežba bila odgovarajuća za određenog klijenta, lični trener mora da prilagodi vežbu. To uključuje promenu komponenti recepta vežbanja, menjanje vežbi i ponekad zamenu jedne vežbe drugom.

Šta treba trener da zna da bi se mogućilo pravilno vežbanje?

 

Lični treneri moraju pažljivo razmotriti vrstu intervencije koja je potrebna za datu situaciju pre nego što je napravi. Ako lični trener daje samo povratne informacije, klijent može primiti ovo kao normalnu intervenciju. Ukoliko trener traži od klijenta da prekine vežbu, on to može shvatiti kao neuspeh.

Posao ličnog trenera je da se suprotstavi takvim osećanjima koristeći dobru komunikaciju. Od njega se očekuje da objasni klijentu šta se dešava u svakom trenutku i posveti posebnu pažnju motivacionim aspektima komunikacije sa klijentom. Po pravilu lični treneri treba da prekinu vežbu samo kada se identifikovane greške odnose na bezbednosna pitanja. Ako fizički integritet klijenta nije ugrožen, u većini slučajeva nema razloga da se prekine vežba.

 

SIGURNOST

 

Drugi glavni zadatak ličnog trenera je da promoviše najviše standarde sigurnosti tokom pripreme programa vežbanja.

To se može učiniti na osnovu dobre procene zdravstvene istorije klijenta, načina života i kondicije i tokom svih treninga.

pravilno vežbanje

Vežbanje uključuje neke rizike, posebno kod klijenata sa hroničnim stanjima i kada se ne razmatra odgovarajuća procena i ako se ne poštuju odgovarajuće smernice za pravilno vežbanje. Međutim, kao opšte pravilo umerena vežba je veoma bezbedna i pruža zdravstvene beneficije čak i za  populacije visokog rizika.

Klijenti mogu naići na dva glavna tipa rizika vezana za vežbanje: ortopedski rizik i metabolički rizik. Ortopedski rizik se uglavnom odnosi na tehničko izvođenje vežbi i položaja, a može dovesti do povreda zglobova i mišića. Može se sprečiti dobrim izborom vežbi i efikasnom korekcijom grešaka u izvršenju i lošim držanjem.

 

Rizik metabolizma

 

Rizik metabolizma se uglavnom odnosi na intenzitet vežbanja i specifične karakteristike klijenta. To uključujuje nedijagnostikovane zdravstvene probleme koji mogu dovesti do abnormalnih odgovora na vežbanje, kao što su nagli pad krvnog pritiska, infarkt miokarda ili moždani udar.

Rizik metabolizma se može smanjiti procenom klijentovog odgovora na vežbanje koristeći dostupne strategije. Na primer, tokom neprekidne kardiorespiratorne vežbe, lični trener može da koristi monitor otkucaja srca da bi proverio da li je klijent u unapred određenoj ciljnoj zoni. Oni takođe mogu da koriste test razgovora , tražeći od klijenta da govori nekoliko reči za redom. Ako klijent ima teškoća da govori više od nekoliko reči bez da ostane bez daha, intenzitet vežbanja može biti previsok. U drugim oblicima vežbanja lični trener treba da održava dobru komunikaciju sa klijentom kako bi procenio da li se osećaju dobro i udobno.

Zaključak je da je lični trener odgovoran za obezbeđivanje zdrave i bezbedne vežbe tokom svih treninga, prateći klijente, identifikujući opasne situacije i intervenišući u skladu s tim.